بی بی کد ها

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, italics, underline, and strike-through

  Makes the wrapped text bold, italic, underlined, or struck-through.
  Example:
  This is [B]bold[/B] text.
  This is [I]italic[/I] text.
  This is [U]underlined[/U] text.
  This is [S]struck-through[/S] text.
  Output:
  This is bold text.
  This is italic text.
  This is underlined text.
  This is struck-through text.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  Changes the color, font, or size of the wrapped text.
  Example:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Output:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - Linking

  Creates a link using the wrapped text as the target.
  Example:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Output:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Linking (Advanced)

  Links the wrapped text to the specified web page or email address.
  Example:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]Email me[/EMAIL]
  Output:
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when mentioning a user.
  Example:
  [USER=1]نام کاربری[/USER]
  Output:
 • [IMG] - Image

  Display an image, using the wrapped text as the URL.
  Example:
  [IMG]//hr-charm.ir/data/avatars/s/0/1.jpg?1536300733[/IMG]
  Output:
  //hr-charm.ir/data/avatars/s/0/1.jpg?1536300733
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Embeds media from approved sites into your message. It is recommended that you use the media button in the editor tool bar.
  سایت های تایید شده: آپارات, Google Drive, Google+, Instagram, Pinterest
  Example:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Output:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Displays a bulleted or numbered list.
  Example:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Output:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text alignment

  Changes the alignment of the wrapped text.
  Example:
  [LEFT]Left-aligned[/LEFT]
  [CENTER]Center-aligned[/CENTER]
  [RIGHT]Right-aligned[/RIGHT]
  Output:
  Left-aligned​
  Center-aligned​
  Right-aligned​
 • [QUOTE] - Quoted text

  Displays text that has been quoted from another source. You may also attribute the name of the source.
  Example:
  [QUOTE]Quoted text[/QUOTE]
  [QUOTE=A person]Something they said[/QUOTE]
  Output:
 • [SPOILER] - Text containing spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.
  Example:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Output:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Allows you to display text inline among normal content which hides text that may contain spoilers and must be clicked by the viewer to be seen.
  Example:
  You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
  Output:
  You have to click the following word to see the content.
 • [CODE] - Programming code display

  Displays text in one of several programming languages, highlighting the syntax where possible.
  Example:
  General code:
  [CODE]General
  code[/CODE]

  Rich code:
  [CODE=rich][COLOR=red]Rich[/COLOR]
  code[/CODE]

  PHP code:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  JS code:
  [CODE=js]var hello = 'world';[/CODE]
  Output:
  General code:
  کد:
  General
  code
  Rich code:
  Rich (BB code):
  Rich
  code
  PHP code:
  PHP:
  echo $hello . ' world';
  JS code:
  کد:
  var hello = 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
  Example:
  Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
  Output:
  Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
 • [INDENT] - Text indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.
  Example:
  Regular text
  [INDENT]Indented text
  [INDENT]More indented[/INDENT]
  [/INDENT]
  Output:
  Regular text
  Indented text
  More indented​
 • [TABLE] - Tables

  Special markup to display tables in your content.
  Example:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Output:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [PLAIN] - Plain text

  Disables BB code translation on the wrapped text.
  Example:
  [PLAIN]This is not [B]bold[/B] text.[/PLAIN]
  Output:
  This is not [B]bold[/B] text.
 • [ATTACH] - Attachment insertion

  Inserts an attachment at the specified point. If the attachment is an image, a thumbnail or full size version will be inserted. This will generally be inserted by clicking the appropriate button.
  Example:
  بندانگشتی: [ATTACH]123[/ATTACH]
  اندازه کامل: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Output:
  The contents of the attachments would appear here.
 • [CHARGE=option] - Charge

  Charging users to view your content.
  Example:
  [CHARGE=5]It costs 5 credits to see this text.[/CHARGE]
  Output:
  It costs 5 credits to see this text.
 • [CLUB] - برای اعضای باشگاه

  اطلاعات درون کد فقط برای اعضا نمایش داده می شود.
  Example:
  [CLUB]سلام دنیا![/CLUB] - نمایش فقط برای اعضای باشگاه
  Output:
  - نمایش فقط برای اعضای باشگاه
 • [DAYS=option] - تعداد روزها

  تعداد روزهایی از تاریخ ثبت نام در انجمن ، که کاربر برای مشاهده به آن نیاز دارد.
  Example:
  [DAYS=5]سلام دنیا![/DAYS] - فقط برای کاربرانی که زودتر از 5 روز ثبت نام کرده اند نمایش داده می شود
  Output:
  - فقط برای کاربرانی که زودتر از 5 روز ثبت نام کرده اند نمایش داده می شود
 • [GROUPS=option] - برای گروه های کاربری

  این برچسب محتوای افرادی را که عضو گروه های کاربر X ، Y ، Z نیستند پنهان می کند.
  Example:
  [GROUPS=2]سلام دنیا ![/GROUPS] - فقط برای اعضای گروه با ID 2 نمایش داده می شود.
  Output:
  متاسفم !محتوا مخفی شده است. محتوا فقط برای گروه های کاربری : عضو نمایش داده میشود.
  - فقط برای اعضای گروه با ID 2 نمایش داده می شود.
 • [HIDE] - مخفی از مهمان

  متن پنهان: فقط برای کاربران ثبت نام ‌شده
  Example:
  [HIDE]سلام دنیا![/HIDE] -نمایش فقط برای کاربران ثبت نام شده
  Output:
  متاسفم !محتوا مخفی شده است. محتوا فقط به کاربران ثبت نام شده نمایش داده میشود.
  -نمایش فقط برای کاربران ثبت نام شده
 • [LIKES=option] - تعداد لایک ها

  تعداد لایک در انجمن ، که کاربر برای مشاهده به آن نیاز دارد.
  Example:
  [LIKES=5]سلام دنیا![/LIKES] - فقط برای کاربران ثبت نام شده نشان می دهند که تعداد واکنش های آنها در انجمن بیش تر یا مساوی 5 است.
  Output:
  - فقط برای کاربران ثبت نام شده نشان می دهند که تعداد واکنش های آنها در انجمن بیش تر یا مساوی 5 است.
 • [POSTS=option] - تعداد پست ها

  تعداد ارسال هایانجمن ، که کاربر برای مشاهده نیاز دارد.
  Example:
  [POSTS=5]سلام دنیا![/POSTS] - برای کاربرانی که بیشتر یا مساوی 5 پست در انجمن دارند نمایش داده می‌شود.
  Output:
  - برای کاربرانی که بیشتر یا مساوی 5 پست در انجمن دارند نمایش داده می‌شود.
 • [REPLY] - پاسخ به موضوع

  متن پنهان تا زمانی که کاربر به موضوع پاسخ دهد.
  Example:
  [REPLY]سلام دنیا![/REPLY] - برای کاربرانی که به این پست پاسخ داده اند، نمایش داده شود.
  Output:
  - برای کاربرانی که به این پست پاسخ داده اند، نمایش داده شود.
 • [REPLYANDTHANKS] - پاسخ و لایک

  متن پنهان تا زمانی که کاربر به موضوع پاسخ دهد و این پیام را لایک کند.
  Example:
  [REPLYANDTHANKSسلام دنیا![/REPLYANDTHANKS] - برای کاربرانی که به این پست پاسخ داده اند و لایک کرده اند نمایش داده میشود.
  Output:
  [REPLYANDTHANKSسلام دنیا![/REPLYANDTHANKS] - برای کاربرانی که به این پست پاسخ داده اند و لایک کرده اند نمایش داده میشود.
 • [REPLYTHANKS] - پاسخ یا لایک

  متن پنهان تا زمانی که کاربر به موضوع پاسخ دهد یا پیام را لایک کند.
  Example:
  [REPLYTHANKS]سلام دنیا![/REPLYTHANKS] - برای کاربرانی که به این موضوع پاسخ داده اند و لایک کرده اند نمایش داده می شود.
  Output:
  - برای کاربرانی که به این موضوع پاسخ داده اند و لایک کرده اند نمایش داده می شود.
 • [THANKS] - لایک

  این برچسب متن را پنهان می کند تا اینکه کاربر روی دکمه لایک در پیام کلیک کند.
  Example:
  [THANKS]سلام دنیا![/THANKS] - این برچسب متن را مخفی می کند تا کاربر روی
  دکمه لایک کلیک کند تا متن را ببیند.
  Output:
  - این برچسب متن را مخفی می کند تا کاربر روی
  <b>دکمه لایک </b> کلیک کند تا متن را ببیند.
 • [TROPHIES=option] - دستاورد ها

  تعداد مدال ها در این انجمن، که کاربر برای مشاهده به آن نیاز دارد.
  Example:
  [TROPHIES=5]سلام دنیا![/TROPHIES] - نمایش فقط برای کاربران ثبت نام شده که تعداد امتیاز دستاورد موجود در انجمن بیشتر یا مساوی 5 است.
  Output:
  - نمایش فقط برای کاربران ثبت نام شده که تعداد امتیاز دستاورد موجود در انجمن بیشتر یا مساوی 5 است.
 • [USERS=option] - کاربران خاص

  به جز پارامترهای ذکر شده در لیست کد BB ، متن از کاربران پنهان شود.
  Example:
  [USERS=Alex,John,Bryan]سلام دنیا![/USERS] - فقط برای کاربران Alex, John, Bryan نمایش داده میشود.
  Output:
  محتوای پنهان برای همه به غیر از کاربران :
  - فقط برای کاربران Alex, John, Bryan نمایش داده میشود.
 • [USERSEXC=option] - کاربران استثنا

  متن از کاربرانی که در لیست پارامترهای BB کد آمده است پنهان شود.
  Example:
  [USERSEXC=Alex,John,Bryan]سلام دنیا![/USERSEXC] -به جز کاربران Alex, John, Bryan برای بقیه کاربران نمایش داده میشود.
  Output:
  -به جز کاربران Alex, John, Bryan برای بقیه کاربران نمایش داده میشود.
 • [USERSID=option] - شناسه کاربران

  متن از کابران با آیدی پنهان شود ، به جز پارامترهای ذکر شده در لیست BB کد.
  Example:
  [USERIDS=1,2,3]سلام دنیا![/USERIDS] - فقط برای کاربران دارای ID 1 ، 2 ، 3 نمایش داده می شود.
  Output:
  [USERIDS=1,2,3]سلام دنیا![/USERIDS] - فقط برای کاربران دارای ID 1 ، 2 ، 3 نمایش داده می شود.
 • [USERSIDEXC=option] - استثنا شناسه کاربران

  متن از طریق شناسه کاربر که در لیست پارامترهای BB کد قرار دارد ، مخفی شود.
  Example:
  [USERSIDEXC=1,2,3]سلام دنیا![/USERSIDEXC] - به غیر از کاربران با ID 1, 2, 3 برای بقیه کاربران نمایش داده میشود.
  Output:
  - به غیر از کاربران با ID 1, 2, 3 برای بقیه کاربران نمایش داده میشود.
 • [VIDEO] - ویدئو با لینک مستقیم

  Example:
  [video]https://www.w3schools.com/html/mov_bbb.mp4[/video]
  Output:
بالا